Miljöpolicy

Vår miljöpolicy definierar bolagets verksamhetsprinciper för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner.

Neova är ett bioenergibolag med fokus på hållbara bränslen och hållbar värmeproduktion. Vi är även en del av Vapokoncernen och arbetar utifrån koncernens principer och målsättningar. Genom våra produkter och vår kunskap ska bolaget bidra till att minska våra kunders och samarbetspartners miljöpåverkan.

Neova ska, i samklang med verksamhetsmål, aktivt öka vår positiva miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt arbeta för att uppnå våra miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten.
  • Arbeta förebyggande för att skydda miljön från negativ påverkan på luft, mark och vatten.
  • Arbeta för att öka vår effektivitet och därmed minska vår resursförbrukning.
  • Vara öppna med information rörande vårt miljöarbete.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägd bild av miljö, kvalitet och ekonomi.
  • Följa gällande lagstiftning och andra krav.
  • Löpande förbättra vårt miljöledningssystem för att uppnå en bättre miljöprestanda.
Värme

Allt fler svenskar efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Neova...

Torv

Torv är ett förnybart lokalt bränsle och utmärkt jordprodukt. Neova har...