ENERGISKIFTET – VÄGEN MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Peter Bäckström

Country Director

På energimarknaden innebär arbetet med att minimera klimatförändringen att man använder ny teknik och de bästa metoderna för att förbättra effektiviteten, samtidigt som man övergår till förnybar och återvunnen energi.

Energimarknaden i förändring

Miljömässiga farhågor kring klimatförändringarna kombinerat med ökad reglering och utveckling av teknik betyder att energimarknaden förändras.

Förändringen möjliggörs genom att kostnaderna för förnybar energi minskar och i kombination med digitalisering, tekniska framsteg inom maskininlärning och stramare reglering. Nya föreskrifter introducerar också nya efterlevnadskrav för att minska utsläppen och förbättra effektiviteten.

Samtidigt ökar medvetenheten i samhället om vikten av en hållbar livsstil, vilket har lett till en förändring av konsumentbeteende och investeringsbeslut.

Teknik & effektivitet

– Bättre tillgång på förnybara energikällor.

– Ökad användning av data och analys.

– Maskininlärning och AI.

Lagstiftning & efterlevnad

– Siktet inställt mot ett nollutsläppssamhälle.

– Strikta efterlevnadskrav och utfasning av fossila bränslen.

– Stöd till förnybara energikällor.

Hållbart

– Hållbart är nödvändigt.

– Oro för miljöpåverkan.

– Syftesdrivet samhälle.

Förnybar energi och effektivisering – nycklarna till framtidens energi

 

Sverige har kommit långt i energiomställningen från fossila bränslen till förnybar energi (som exempelvis biobränslen, vindkraft, och solenergi), 19 procent av den tillförda energin i industrin och 8 procent i värmeproduktionen är baserad på fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen måste minska ännu mer och användningen av förnybara bränslen och energiåtervinning måste öka.

För att ytterligare minska fossilanvändningen behövs en fortsatt övergång till biobränslen inom industrin samtidigt som energieffektiviseringen måste öka. Detta uppnår vi genom att exempelvis återvinna mer spillvärme i både tillverkningsprocesser och fjärrvärmenäten samtidigt som vi ökar installationen av energianläggningar som drivas med förnybara bränslen.

 

Ökning av förnybara bränslen & energiåtervinning
 • Förnybara bränslen
 • Energiåtervinning

Kenny Westlund

Försäljningschef

På Neova tror vi att framtiden handlar om hållbar energi samt effektiv och optimerad energiproduktion.

Framtidens energimarknad kommer att baseras på cirkulär ekonomi och sammanföra samhällets aktörer

I framtiden kommer energiproduktionen och energianvändningen att bli smartare när vi förflyttar oss mot ett samhälle med nollutsläpp. I praktiken betyder det utsläppsfri energi och materialeffektivitet i kombination med en allt viktigare roll för teknik och förnybar energi. För att uppnå målet kräves åtgärder från alla aktörer: industrier, företag, kommuner och hushåll.

Energiproduktion och konsumtion är sammankopplade och alla energi- och materialflöden optimeras för att minimera utsläpp och minska avfall. Katalysatorn för effektiv konsumtion och produktion är tillgång till information, som ger en grund för kloka beslut.

 

Peter Bäckström

Country Director

Att skapa nya tjänster och affärsmodeller för energiproducenter och konsumenter kräver också nya sätt att arbeta och unika kompetenser.

Nyckelkomponenter för en lyckad förändring

Att skapa nya tjänster och affärsmodeller kräver nya sätt att arbeta och unika kompetenser. Genomförandet av nya driftsmodeller, inklusive utnyttjande av teknik och digitalisering, kräver också planering – och rätt kompetens. En optimal framtid ur ett energihänseende kräver planering av de logiska stegen i omvandlingen. Vi hjälper dig att planera vägen till en förnybar och energieffektiv framtid.

Säkerställ att reglerna överensstämmer med ökad komplexitet.

Säkerställande av försörjningstrygghet och tillgänglighet av kapacitet.

Maximering av energi- och materialeffektivitet, t.ex. genom att minimera avfall och utnyttja sekundär energi.

Effektiv användning av förnybara energikällor (vind, sol, biobränsle och lagring).

Säkerställa flexibilitet i energiproduktion och användning.

Analys som stödjer automatisering av drift.

Kenny Westlund

Försäljningschef

Automatisering och digitalisering gör det möjligt att kontinuerligt förbättra driftsprestanda vid fabriker, kraftverk och verktyg.

Konkurrenskraften kan förbättras genom att frigöra kraften i automation

Automatisering är ett enormt tillfälle för energisektorn. Tekniska framsteg kan leda till nya affärer och bättre lönsamhet. Centraliserade verksamheter och användning av spetskompetens som inte längre är knuten till ett driftställe kan medföra skalfördelar. Operativ prestanda i fabriker, kraftverk och verktyg kan kontinuerligt förbättras genom automatisering och digitalisering.

Steg 1

Säkerställa åtkomst till driftsdata och förstå nuvarande driftsprofil och förhållanden.

Steg 2

Använd benchmarkdata för att analysera potentiella förbättringar.

Steg 3

Ge rekommendationer och support för att optimera verksamheten.

Steg 4

Uppnå gemensamt överenskomna mål med KPI för energi- och produktionseffektivitet.

44% av energisektorns arbete kan automatiseras Källa: McKinsey Global Institute: A future that works, automation employment and productivity

Peter Bäckström

Country Director

Ett praktiskt exempel på effektiviserande teknik är Neovas driftstjänst som gör att kunderna kan fokusera på sina nyckelområden.

Neovas distansdriftstjänst

Öka kostnadseffektiviteten och energiproduktionen.

24/7-tjänsten implementeras för varje kund enligt en operativ modell som utvecklats av Neova. Det ger:

 

 • snabb problemlösning,
 • optimal resurshantering,
 • samt energi och bränsleeffektivitet.

Kenny Westlund

Försäljningschef

Vi tillhandahåller värdefulla tjänster och breddar vårt erbjudande för att arbeta tillsammans med våra kunder genom energiskiftet.

Bron till en optimerad framtid för vår energi

Neova har en stark uppsättning kärnkompetenser som vi använda för att ge våra kunder ett ökat värde. Vår strategi bygger på att integrera våra nuvarande möjligheter med marknadens möjligheter. Strategin förändrar oss (från torv, biobränslen och infrastruktur) till en leverantör av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar och förnybara energikällor (inklusive biobränslen och torv som övergångsbränsle). Det innebär att vi erbjuder mer värdefulla tjänster och breddar vår erbjudandeportfölj för att bättre kunna tillgodose våra kunders behov och samarbeta med dem genom energiskiftet.

 • Värmelösningar
 • Fjärrvärme
 • Torv

Expert i värdekedjan för lokalt producerad energi

 • Avancerade infrastrukturlösningar för industrier och kommuner samt förnybart (ex. biobränslen)
 • Torv

Föredragen partner för energilösningar

Peter Bäckström

Country director

Vi vill se till att hela energivärdekedjan är planerad för att stödja ditt företag och säkerställa ansvaret gentemot samhället.

Fördelarna med att arbeta med Neova

Neova har rätt personal och förmåga att hjälpa dig dra nytta av den växande och föränderliga energimarknaden. Vi är din energiövergångspartner i hela värdekedjan.

Sammantaget vill vi se till att den totala energivärdekedjan är planerad för att stödja ditt företag och säkerställa ansvaret gentemot samhället.

Optimerad drift

 • Försörjningstrygghet.
 • Driftsäkerhet.
 • Stordriftsfördelar, t.ex. genom partnerskap i IoT, regelefterlevnad, miljöfrågor, expertis.

Hållbart företag

 • Innovation.
 • Fokusera på kärnverksamheten.
 • Stödjer affärsmål.

Hållbart vardagsliv

 • Minskade utsläpp.
 • En positiv inverkan på samhället.
 • Lätt att jobba med.

Våra kunder

Atria
Valio
Sandvik Coromant

Energi är avgörande för våra processer och ofelbar försörjningstrygghet är avgörande för oss.

Tapani Potka

Director, Atria

Atria

Neova är villiga och har förmågan att tänka för kunden. Det säkerställer och ger förtroende för framtiden.

Peter Fabritius

Energy manager, Valio

Valio

Med samarbetet minskar vi växtgasutsläpp med 1850 ton per år vilket motsvarar energiförbrukningen för 230 oljeuppvärmda normalstora villor.

Joakim Fagerudd

Site Manager, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant

KONTAKTA OSS

Kenny Westlund

Försäljningschef

Välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp i övergången till en mer effektiv och lönsam framtid.