Fjärrvärme i Årjäng

Det här är fjärrvärme

Den bärande idén med ­fjärrvärmen är att centralt producera värme som distribueras med varmt ­vatten dit behovet av uppvärmning finns. När värme produceras centralt nyttjas bränslet mer effektivt än om alla hus värmdes av upp av egna värmepannor. Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 50-talet och är sprungen ur el- och värmebehoven som steg kraftigt.

Så funkar fjärrvärme

I värmeverket förbränns biobränslen som exempelvis träflis för att värma upp vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenät kan vara olika stora, vissa med ett par kilometer fjärrvärmerör nedgrävda i marken och andra med flera tiotals mil. För att vattnet i fjärrvärmerören inte ska förlora värmen är rören isolerade.

Hos fjärrvärmekunderna finns värmeväxlare som flyttar ­värmen från vattnet i fjärrvärmenätet till husets egna värmesystem. När ­vattnet har passerat kundens värmeväxlare cirkulerar det tillbaka till ­fjärrvärmeverket och värms upp på nytt. Och så fortlöper processen om och om igen. Det vatten som lämnar fjärrvärmeverk har en temperatur på upp till 110 °C och när det kommer tillbaka har ­temperaturen sjunkit till mellan 40 – 60 °C.

Bekvämt och praktiskt

Med fjärrvärme kan du med hög driftsäkerhet värma upp byggnader i storlek från stora bostadsrättsföreningar till enstaka villor. Fjärrvärmen ersätter byggnadens oljepanna, naturgaspanna, pelletspanna, varmvattenberedare eller värmepump med en värmeväxlare. Värmeväxlaren flyttar värmen från fjärrvärmenätet till uppvärmningsvattnet i byggnaden. Fördelen med en värmeväxlare jämfört med exempelvis en olje- eller pelletspanna är att den kräver minimalt med underhåll och förser byggnaden med varmvatten till element och kranar även i perioder när värmeförbrukningen är hög.

Klimatsmart

I våra fjärrvärmeverk använder vi biobränslen för att generera värmen och på vissa platser samlar vi också spillvärme från industrier. Biobränslet hämtar vi från närliggande skogsindustrier som efter sågning har restprodukter som flis, grenar, toppar och sågspån. Det är dessa restprodukter som vi använder vi som bränsle i våra fjärrvärmeverk. På så vis genererar vi inger extra tillskott av koldioxid till atmosfären och den värme som förbrukas påverkar inte klimatet. Klimatsmart helt enkelt.
Men det slutar inte här. Att producera värme i en större central värmeanläggning är dessutom mer bränslesnålt än om alla byggnader skulle vara utrustade med en egen värmepanna. Tack vare våra skickliga drifttekniker ser vi till att förbränningen är optimal dygnet runt och i många av våra fjärrvärmeverk fångar vi också på upp värmen ur rökgaser som bildas vid förbränningen. Detta sänker temperaturen på ångan som kommer ur skorstenen från ca. 190 °C till 50 °C. Den uppfångade värmen skickas ut i fjärrvärmenäten och hjälper till med att minska bränsleåtgången.

Ren luft

Genom att flytta värmegenereringen från flera enskilda byggnader till centrala värmeanläggningar minskar utsläppen. Fjärrvärmeverkens värmegenerering är övervakad dygnet runt och följer strikta krav på utsläpp.

Priser

Prislista Årjäng – företag 2018 – 2019

Prislista Årjäng – privat 2018 – 2019

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Kenth Palmér

Regionansvarig