Fjärrvärme i Gnosjö

Neova kommer att anlägga fjärrvärmenät i delar av Gnosjö från september 2018 till december 2018. Arbetet innebär att vi kommer gräva kulvert i gator och lägga ner rör. Grävd kulvert kommer sedan att återfyllas och ny asfalt att läggas. Vi planerar för att boende i området ska påverkas så lite som möjligt. Karta över området som påverkas av byggnationen kan du ladda ner här.

.

Har du frågor om arbetet är du varmt välkommen att kontakta projektledare Peter Backman via e-post på adressen peter.backman@neova.se.

Varför bygger Neova ett fjärrvärmenät?
Det gör vi för att påskynda omställningen från fossilt producerad värme till värme ­producerad med biobränslen från de svenska skogarna. I och med att vi bygger ett ­fjärrvärmenät kommer ett antal fossilt naturgaseldade värmepannor i områdets fastigheter att tas bort. Dessa fastigheterna ansluts då till fjärrvärmenätet som kommer att förse dem med värme från en centralt placerad värmeproduktionsanläggning. Anläggningen kommer att generera värme från trädbränslen. Med denna utbyggnaden kommer utsläppen av fossil koldioxid att minska med cirka 880 ton per år.