Torvprodukter

Stycketorv

Vid produktion av stycketorv hämtas den fuktiga torven upp från ett djup av ner till 50 centimeter med hjälp av traktordragna maskiner. Upptagarna bygger på olika principer (sågklingetekniker eller borrliknande tekniker), men har gemensamt att torven bearbetas och pressas ut genom ett eller flera munstycken till cylinderformade stycken, som vanligen är 10-20 centimeter långa och har en diameter på 6-8 centimeter.
Stycketorv torkas på fältet i cirka tre veckor till dess att fukthalten minskat till 35-40 procent. För att underlätta torkningen vänds torven två till tre gånger.
Efter torkning samlas skörden in med specialmaskiner och körs med traktorvagnar till mellanlagring vid skördeplatsen. Tre skördar per sommar är ett vanligt resultat. Stycketorven används endast som bränsle.

En hektar torvtäkt ger ett normalår 80-100 ton torv (TS), vilket motsvarar 40-50 kubikmeter olja per år.

Frästorv

Frästorvmetoden tillämpas för energitorvproduktion samt för produktion av odlingstorv och stallströ.

Produktion av frästorv innebär att man fräser upp ett tunt skikt om cirka 1-2 centimeter av torvytan med en roterande fräs eller harv. Torven vänds därefter ett par gånger för att påskynda torkningen. Den följande hanteringen kan variera. När torvskiktet har torkat kan den pulverformiga torven skrapas ihop till en eller flera strängar på fälten. Den kan antingen lagras i stack på mossen (Pecometoden) eller transporteras med traktor till upplag invid bilväg (Hakumetoden). Mekaniska samlarvagnar och sugvagnar kan också användas för att samla och transportera torven. Vid användning av sugvagn sugs det torra ytlagret upp utan föregående strängläggning. Alla produktionsmaskiner är traktordragna. Vid utlastning håller frästorven normalt en fukthalt på 40-55 procent. Upp till 12 produktionscykler på samma mosse är möjliga att uppnå på en sommar.

Växttorv

Torv används inte bara som bränsle. Den låg- till medelhumifierade vitmossetorven är en utmärkt råvara vid odling samt strö till djurstallar. Det är torvens egenskaper att magasinera luft, vatten och näringsämnen, som gör den lämplig för detta.
Neova levererar bulkleveranser av växttorv till fabriker som vidareförädlar torven för odlingsändamål, samt som råvara till anläggningsjordar. Växttorv används även som basråvara till produkter som förädlas och säljs under andra varumärken.

Torvströ

Torvströ är luftig vitmosstorv av hög kvalitet som har en optimal fuktighet för snabb och ­effektiv uppsugning. Tack vare moderna torvmaskiner har produkten behandlats mycket skonsamt, vilket medför att torven innehåller mycket lite finandel. Den låga andelen av finare partiklar minskar risken för dammbildning. Strötorv kan med fördel användas som bädd för kor, grisar och hästar.

Varudeklaration
Varutyp: Naturtorv – ogödslad och okalkad.
Tillsatser: Inga.
Råvara: Sphagnumtorv (H2-3).
Kornstorlek: Medium (0-40 mm).
Torrsubstans innehåll:70 kg/m3.
pH-värde: 4 – 5.
Fukthalt: 30%

Fyra fakta om strötorv

  1. Torv har ett pH värde mellan fyra och fem vilket förhindrar att skadlig ammoniak bildas i ladugård och stall.
  2. Torv har antiseptiska egenskaper och förhindrar ­bakteriella infektioner.
  3. Torv absorberar effektivt näringsämnen eftersom ­torvpartiklar är negativt laddad på ytan. Detta resulterar i att mängden näringsämne som rinner ut i avloppet minimeras, de tillvaratas istället i torven som blir ett utmärkt gödsel.
  4. Torvens filtrerande ­effekt beror på att den är väldigt porös och har en stor ytarea (upp till 200 m2/g). Torv liknar därför ­aktivt kol (med en ­ytarea på 500 till 1400 m2/g) men är betydligt mer ­kostnadseffektivt.

Här kan du ladda ner faktablad om strötorv.

Kontakta produktionspersonal

Peter Persson

Produktområdeschef Torv

Bror-Erik Eriksson

Produktionsledare Torv, Örebro

Hans Lundvall

Produktionsledare Torv, Ljungby

Henrik Oja

Produktionsledare Torv, Haparanda

Lasse Pettersson

Produktionsledare Torv, Omberg

Mats Henriksson

Produktionsledare Torv, ansvarig vatten

Mikael Eliasson

Produktionsledare Torv, Sollefteå

Nils-Erik Boden

Produktionsledare Torv, Sandviken