Vad är bioenergi?

Vad är bioenergi?

Bioenergi är koldioxidneutrala bränslen som hämtas från växtriket.

Att biobränslen är koldioxidneutrala betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.

I Sverige har vi gott om skog, så mycket av vår bioenergi kommer från flis, bark och spån, men även från grenar, toppar och andra rester som blir över när man avverkar skog.

Det finns också odlade biobränslen. Den vanligaste odlade energigrödan är energiskog. Även en del sopor räknas som biobränslen. Bioenergins andel av den totala energianvändningen har ökat kraftigt de senaste decennierna.

Varför bioenergi?

Bioenergi är en förnybar resurs som inte bidrar till ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. Till skillnad från fossil energi är därför bioenergi koldioxidneutral. Och eftersom råvaran produceras i Sverige bidrar en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för energiförsörjningen.

Bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter, som grenar, kvistar och spån som annars skulle gå till spillo. På så vis ger bioenergi fler jobb, inte minst på landsbygden, eftersom skogsägare och lantbrukare får fler användningsområden för sin råvara.

Miljöpåverkan

Biobränslen är en förnybar energikälla, vilket innebär att belastningen på miljön blir betydligt mindre än vid eldning av fossila bränslen, som olja, gas och kol.

Biobränslen från Neova är biprodukter från skogs- och sågverksindustrin som tas tillvara samt bränslen direkt från den svenska naturen. Vid förbränning av biobränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits frigörs för att åter kunna upptas av levande växter.

Förbränning av biobränsle tillför alltså inte atmosfären extra koldioxid, vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att eldning med biobränsle inte påverkar växthuseffekten och bidrar därmed inte till en onaturlig uppvärmning av jordklotet.

Biobränslena finns inom landets gränser vilket innebär kortare och miljösäkrare transporter jämfört med vad fossila bränslen kräver. Biobränslen har också ett lågt innehåll av svavel, vilket leder till låga svaveldioxidutsläpp.

Askåterföring

Dagens skogsbruk utnyttjar hela trädet. Det är inte bara stammen som kommer till nytta utan även grenar och toppar (så kallat grot) och stubbar används som biobränsle.

Därför är det bra att återföra askan som bildas vid förbränningen av biobränslen så att kretsloppet sluts. Då kan uttaget av biobränsle öka vilket i sin tur leder till ett minskat beroende av fossila bränslen.