Miljö

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy definierar bolagets verksamhetsprinciper för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner.

Neova är ett bioenergibolag med fokus på hållbara bränslen och hållbar värmeproduktion. Vi är även en del av Vapokoncernen och arbetar utifrån koncernens principer och målsättningar. Genom våra produkter och vår kunskap ska bolaget bidra till att minska våra kunders och samarbetspartners miljöpåverkan.

Neova ska, i samklang med verksamhetsmål, aktivt öka vår positiva miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt arbeta för att uppnå våra miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten.
  • Arbeta förebyggande för att skydda miljön från negativ påverkan på luft, mark och vatten.
  • Arbeta för att öka vår effektivitet och därmed minska vår resursförbrukning.
  • Vara öppna med information rörande vårt miljöarbete.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägd bild av miljö, kvalitet och ekonomi.
  • Följa gällande lagstiftning och andra krav.
  • Löpande förbättra vårt miljöledningssystem för att uppnå en bättre miljöprestanda.

Miljöcertifiering

Vi arbetar ständigt med att bli snäppet bättre och minska vår negativa miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom att arbeta med vårt miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001. Detta har vi gjort sedan 2004.

Miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån vår miljöpolicy och våra miljömål med rutiner och instruktioner som på ett systematiskt sätt hjälper till att minimera negativ påverkan på miljö och omgivning.

Ladda ner ISO 14001 certifikat Neova AB

Miljömål

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i Neovas olika verksamheter.
Neova AB har fyra övergripande miljömål. Företagets produktområden har vidare formulerat detaljerade miljömål med tillhörande handlingsplaner för att uppnå Neova AB:s övergripande miljömål. Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i de olika verksamheterna.

Minimera resursförbrukning
Neova AB ska sträva efter att minimera sin resursförbrukning genom att effektivisera sin användning av energi och råmaterial vid produktion av varor och tjänster.

Minska användningen av fossila bränslen
Neova AB ska arbeta för att begränsa klimatpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen inom bolaget.

Minska miljöpåverkan från transporter och fordon
Neova AB ska minska miljöpåverkan från sina transporter genom att effektivisera dem och använda så miljövänliga fordon som möjligt.

Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft
Neova AB ska arbeta för att förebygga samt minimera den påverkan vår produktion har på mark, vatten och luft.

Våra produkter ur miljösynpunkt

Torv

Neova skördar enbart sedan tidigare påverkade (dränerade) torvmarker som läcker växthusgaser. Efterbehandlingen av torvtäkterna bidrar till att binda växthusgas från luften och skapa våtmarker i skogslandskapet vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Användningen av torv som energikälla bidrar till att minska användningen av olja, kol och naturgas samtidigt som det effektiviserar förbränningen ihop med exempelvis trädbränslen.

Neova bedriver ett hållbart torvbruk med ett uttag av torv som inte överstiger den årliga tillväxten av torv i landet. Produktionen sker endast på 1 promille av torvmarkerna i Sverige och endast 1 procent av den årliga tillväxten skördas.

Länkar

Svensk torv

TorvForsk