Ttjänster

Neova har genom lång erfarenhet och kunskap skapat ett nära samarbete med kunder och andra aktörer inom torvbranschen. Därigenom erbjuder vi ett flertal olika tjänster:

  • Rådgivning med tillståndsansökningar (se nedan)
  • Iordningställande av torvtäkter
  • Produktionsentreprenad
  • Produktion av torv vid befintlig täkt
  • Industrientreprenad
  • Leveranser av bränsle, personal och maskiner för drift av bland annat värmeverk och panncentraler
  • Efterbehandling av torvtäkter
  • Upprättande av planer samt utförande av entreprenader
  • Miljötjänster
  • Upprättande av kontrollprogram för egenkontroll

Nya täkter

För att få starta skörd av torv krävs tillstånd, dessa beviljas av Länsstyrelsen. Saknar du tiden för att sätta dig in i de många steg, lagar och regler som följer när du har bestämt dig för att investera i en egen torvtäkt kan vi bistå med kunskap och lång erfarenhet. Vi hjälper dig att hitta lämplig torvmark i din närhet, sköter prospektering och undersökningar, myndighetskontakter och hela koncessionsansökningsförfarandet. De noga utvalda torvmossarna förbereds genom att vegetationen röjs undan och ett omfattande dikningsarbete görs. Upplag och vägar byggs. Metoder att tillvarata torvresurserna är flera och vi anpassar dem efter såväl mossens utseende och lokalisering som den tilltänkta användningen.