Skogens plantor odlas i torv

– torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.

Vi har besökt tre av Sveriges största plantskolor; Svenska Skogsplantor som är Sveriges största plantproducent och ingår i Sveaskog, Holmen Frö och Plant och Södra Skogsplantor. Södra producerar 40 miljoner plantor per år. På Holmens två plantskolor produceras också 40 miljoner plantor per år. På Svenska Skogsplantors fem anläggningar odlas totalt 125 miljoner plantor, av dessa kommer 27 miljoner från Stakhedens plantskola som vi besökt i detta reportage.

Grunden i skogsplantskolornas produktion är de fröer som till största delen kommer från fröplantager i hela Sverige. På dessa plantager växer så kallade plusträd, träd med särskilt goda egenskaper vad gäller tillväxt, kvalitet och vitalitet. Dessa korsar sig med varandra, och deras frön ger plantor med upp till 25 procent snabbare tillväxt än beståndsfrö.

Att odla fram skogsplantor med rätt egenskaper är en avancerad process. Den senaste tekniken används och det är betydande volymer plantor som produceras för försäljning till skogsföretag och privata skogsägare. Sverige är indelat i 20 olika plantagezoner (användningsområden) för tall och nio olika zoner för gran, och för varje zon finns en eller flera fröplantager.

Bild: Södra.

De utvalda fröerna sås i kassetter tidigt på våren och placeras i växthus. Där får plantorna växa i cirka åtta veckor. Att använda växthus är bra för såväl plantornas tillväxt som för miljön. Därefter flyttas plantorna ut på friland där de sköts med bevattning och gödsling. Även rätt mängd ljus är viktigt för plantornas tillväxt. Ett omfattande program av kvalitetstester sker under hela odlingstiden. På hösten är plantorna färdigväxta och packas i kartonger. En del plantor levereras till kund samma höst, merparten lagras i frys för leverans till kund följande vår.

En alternativ produktionsmetod är att starta med mikroplantor. Sådden sker i krukor som är mikroskopiska, små som fingerborgar. När sådden är genomförd placeras kassetterna i stora växthus. När plantorna vuxit i ungefär åtta veckor är det dags för transplantering/omskolning till större krukor. Kassetterna körs in i omskolningsrobotar där plantorna lyfts upp för att fotograferas. I en dator analyseras fotografierna för att avgöra vilka plantor som är godkända. Undermåliga plantor kasseras.

– Vi måste ha låghumifierad torv till odlingarna och vi använder olika sorters torvbaserad jord. Vi odlar mest tall och gran, men lärkträd finns också, säger Peter Forsberg, platschef på Stakhedens plantskola som ingår i Svenska Skogsplantor, när han visar runt på anläggningen.

Odlingen kan också ske på höjden. – Vi har en odlingskammare på åtta våningar och den metoden är vi ensamma i världen med att använda. På hundra kvadratmeter kan vi därför få plats med två miljoner plantor, förklarar Daniel Hägglund, chef för Holmen Frö och Plant.

– Torv är idealiskt att odla skogsplantor i, det finns inget som är bättre eller mer ekonomiskt. Torv ger en bra balans mellan luft och vatten till rötterna och ger plantan automatiskt rätt pH-värde, fortsätter han.

Det håller Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor, med om.

– Torv håller både grödan och vatten bra. När vi odlar mikroplantor är renheten och fraktionen ytterst viktig och det får vi i torv av mycket hög kvalitet, säger han.

Tillgång på torv är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. Skogsbruket binder koldioxid vilket i sin tur minskar växthusgaserna. Så gott som alla plantskolor ligger i den svenska landsbygden och skapar sysselsättning åt många människor. Det finns både arbetsuppgifter som nyanlända kan klara av utan att kunna svenska så bra och kvalificerade uppgifter som kräver utbildning, menar  samtliga plantskolor i detta reportage och framhåller vikten av att det svenska hållbara torvbruket kan förse skogsbruket med torv till odlingen av skogsplantor.